PHP制作留言板,php写留言板

2019-05-03 22:41 来源:未知

做基础的留言板功能  需要三张表:

简单的PHP留言板制作

做基础的留言板功能  需要三张表:

员工表,留言表,好友表

图片 1

 

首先造一个登入页面:

 

<form action="drcl.php" method="post">
  <div>帐号:<input type="text" name="zhang"/></div>
  <div>口令:<input type="text" name="mi"/></div>
<input type="submit" value="登入"/>
</form>

 

 

 

上图:图片 2

 不多说,没毛病

然后来写处理页面:

 

<?php
session_start();
//session存储数据

include ("db.class.php");
//引用类
$db = new db();
//造方法
$zhang = $_POST["zhang"];
$mi = $_POST["mi"];
$sql = "select mi from yuangong WHERE zhang = '{$zhang}'";
$arr = $db->Query($sql);
if(!empty($mi)&&$mi = $arr &&!empty($zhang))
{
  $_SESSION["zhang"] = $zhang;
  //即将跳转页面之前,把帐号存到session里面
  header("location:zym.php");
}
else
{
  echo "登入失败了";
}
?>

 

 

 

正常的处理登入的页面只不过把账号存了一下session

登入上进入主页面

再来是主页面了:

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>无标题文档</title>
</head>
<body>
<h1>留言板</h1>
<div><a href="fbym.php">发布信息</a></div>
<div><a href="ddrr.php" onclick=" return confirm('注销当前用户?')">注销登入</a></div>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td>发件人</td>
    <td>收件人</td>
    <td>发布时间</td>
    <td>内容</td>
  </tr>

 <?php
  session_start();
  //存储数据

  if(empty($_SESSION["zhang"]))
  {
    header("location:ddrr.php");
    //防止输入网址进入
    exit;
  }
  $zhang = $_SESSION["zhang"];
  include ("../db.class.php");
  $db = new db();
  $sql = "select name from yuangong WHERE zhang = '{$zhang}'";
  $attr = $db->Query($sql);
  //取到登入的name
  echo "<h5>欢迎你:{$attr[0][0]}</h5>";
  //输出登入的name


  $sql = "select * from liuyan WHERE shou = '{$zhang}' or shou = 'all' ORDER BY times DESC ";
  //条件!!我只看自己或所有人的
  $arr = $db->Query($sql);
      foreach ($arr as $v){
        $shou = aname($v[2]);
        $fa = aname($v[1]);
        //用方法
      echo "<tr>
    <td>{$fa}</td>
    <td>{$shou}</td>
    <td>{$v[3]}</td>
    <td>{$v[4]}</td>
  </tr>";
  }
  //返回姓名
  function aname($zhang)
  {
    global $db;
    //设置全局变量!
  if($zhang == "all")
  {
    //如果接收到的是all,显示:
    return "所有人";

  }
  else
    {
      //如果是自己的,根据帐号查name
      $sql = "select name from yuangong WHERE zhang ='{$zhang}' ";
      $arr = $db->Query($sql);
      //二维数组
      return $arr[0][0];
    }
  }
  ?>

</table>

</body>
</html>

 

查找的条件即是只查自己的好友或者是all的所有人

还要注意一点便是要把调用的db设为全局变量

 

 图:图片 3

留言板需要发布信息:

发布信息页面:

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>无标题文档</title>
</head>
<body>
<h1>发布信息</h1>

<?php
session_start();
//存储数据

if(empty($_SESSION["zhang"]))
{
  header("location:ddrr.php");
  //防止输入网址进入
  exit;
}
$zhang = $_SESSION["zhang"];
include ("../db.class.php");
$db = new db();
$shaoyou = "select * from firend WHERE me = '{$zhang}'";
$ahaoyou = $db->Query($shaoyou);
?>

 

<form action="fbcl.php" method="post">
<div>&nbsp;接收人:&nbsp;
  <select name="shou">
    <option value="all">所有</option>

 <?php
    foreach ($ahaoyou as $v)
    {
      $name = aname($v[2]);
      echo "<option value='{$v[2]}'>{$name}</option>";
    }
    ?>

 

  </select></div>
<br/>
<div>留言内容:&nbsp;<input type="text" name="lynr"/></div>
<br/>
<input type="submit" value="发送"/>
<input type="reset" value="清空"/>
</form>

<?php
function aname($zhang)
{
global $db;
//设置全局变量!
if($zhang == "all")
{
//如果接收到的是all,显示:
return "所有人";

}
else
{
//如果是自己的,根据帐号查name
$sql = "select name from yuangong WHERE zhang ='{$zhang}' ";
$arr = $db->Query($sql);
//二维数组
return $arr[0][0];
}
}
?>

 

<a href="zym.php">查看信息</a>
<a href="ddrr.php" onclick="return confirm('确定要退出此帐号?')">注销登入</a>
</body>
</html>

 

 

 

最后就是发布信息的处理页面:

 

<?php
session_start();
$uid = $_SESSION["zhang"];

include("../db.class.php");
$db = new db();

$jsr = $_POST["shou"];
$neirong = $_POST["lynr"];
$sj = date("Y-m-d H:i:s");

$sql = "insert into liuyan values('','{$uid}','{$jsr}','{$sj}','{$neirong}',0)";

if($db->Query($sql,0))
{
  header("location:zym.php");
}
else
{
  echo "发布失败!";
}

 

 

 

 图:图片 4

 

我用小花的账号给小明发一条留言:

所以 登入小明的帐号

图:图片 5

 

 没错,他收到了小花的这条留言

简单的PHP留言板制作

做基础的留言板功能 需要三张表:

员工表,留言表,好友表

图片 6

首先造一个登入页面:

<form action="drcl.php" method="post">  <div>帐号:<input type="text" name="zhang"/></div>  <div>口令:<input type="text" name="mi"/></div><input type="submit" value="登入"/></form>

上图:图片 7

不多说,没毛病

然后来写处理页面:

<?phpsession_start();//session存储数据include ("db.class.php");//引用类$db = new db();//造方法$zhang = $_POST["zhang"];$mi = $_POST["mi"];$sql = "select mi from yuangong WHERE zhang = '{$zhang}'";$arr = $db->Query($sql);if(!empty($mi)&&$mi = $arr &&!empty($zhang)){  $_SESSION["zhang"] = $zhang;  //即将跳转页面之前,把帐号存到session里面  header("location:zym.php");}else{  echo "登入失败了";}?>

正常的处理登入的页面只不过把账号存了一下session

登入上进入主页面

再来是主页面了:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>  <title>无标题文档</title></head><body><h1>留言板</h1><div><a href="fbym.php">发布信息</a></div><div><a href="ddrr.php" onclick=" return confirm('注销当前用户?')">注销登入</a></div><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">  <tr>    <td>发件人</td>    <td>收件人</td>    <td>发布时间</td>    <td>内容</td>  </tr>

 <?php  session_start();  //存储数据  if(empty($_SESSION["zhang"]))  {    header("location:ddrr.php");    //防止输入网址进入    exit;  }  $zhang = $_SESSION["zhang"];  include ("../db.class.php");  $db = new db();  $sql = "select name from yuangong WHERE zhang = '{$zhang}'";  $attr = $db->Query($sql);  //取到登入的name  echo "<h5>欢迎你:{$attr[0][0]}</h5>";  //输出登入的name  $sql = "select * from liuyan WHERE shou = '{$zhang}' or shou = 'all' ORDER BY times DESC ";  //条件!!我只看自己或所有人的  $arr = $db->Query($sql);      foreach ($arr as $v){        $shou = aname($v[2]);        $fa = aname($v[1]);        //用方法      echo "<tr>    <td>{$fa}</td>    <td>{$shou}</td>    <td>{$v[3]}</td>    <td>{$v[4]}</td>  </tr>";  }  //返回姓名  function aname($zhang)  {    global $db;    //设置全局变量!  if($zhang == "all")  {    //如果接收到的是all,显示:    return "所有人";  }  else    {      //如果是自己的,根据帐号查name      $sql = "select name from yuangong WHERE zhang ='{$zhang}' ";      $arr = $db->Query($sql);      //二维数组      return $arr[0][0];    }  }  ?>

</table></body></html>

查找的条件即是只查自己的好友或者是all的所有人

还要注意一点便是要把调用的db设为全局变量

图:图片 8

留言板需要发布信息:

发布信息页面:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>  <title>无标题文档</title></head><body><h1>发布信息</h1>

<?phpsession_start();//存储数据if(empty($_SESSION["zhang"])){  header("location:ddrr.php");  //防止输入网址进入  exit;}$zhang = $_SESSION["zhang"];include ("../db.class.php");$db = new db();$shaoyou = "select * from firend WHERE me = '{$zhang}'";$ahaoyou = $db->Query($shaoyou);?>

<form action="fbcl.php" method="post"><div>&nbsp;接收人:&nbsp;  <select name="shou">    <option value="all">所有</option>

 <?php    foreach ($ahaoyou as $v)    {      $name = aname($v[2]);      echo "<option value='{$v[2]}'>{$name}</option>";    }    ?>

  </select></div><br/><div>留言内容:&nbsp;<input type="text" name="lynr"/></div><br/><input type="submit" value="发送"/><input type="reset" value="清空"/></form>

<?phpfunction aname($zhang){global $db;//设置全局变量!if($zhang == "all"){//如果接收到的是all,显示:return "所有人";}else{//如果是自己的,根据帐号查name$sql = "select name from yuangong WHERE zhang ='{$zhang}' ";$arr = $db->Query($sql);//二维数组return $arr[0][0];}}?>

<a href="zym.php">查看信息</a><a href="ddrr.php" onclick="return confirm('确定要退出此帐号?')">注销登入</a></body></html>

最后就是发布信息的处理页面:

<?phpsession_start();$uid = $_SESSION["zhang"];include("../db.class.php");$db = new db();$jsr = $_POST["shou"];$neirong = $_POST["lynr"];$sj = date("Y-m-d H:i:s");$sql = "insert into liuyan values('','{$uid}','{$jsr}','{$sj}','{$neirong}',0)";if($db->Query($sql,0)){  header("location:zym.php");}else{  echo "发布失败!";}

图:图片 9

我用小花的账号给小明发一条留言:

所以 登入小明的帐号

图:图片 10

没错,他收到了小花的这条留言

 

图片 11

<form action="drcl.php" method="post">
  <div>帐号:<input type="text" name="zhang"/></div>
  <div>口令:<input type="text" name="mi"/></div>
<input type="submit" value="登入"/>
</form>

 图:图片 12

 

 

 <?php
    foreach ($ahaoyou as $v)
    {
      $name = aname($v[2]);
      echo "<option value='{$v[2]}'>{$name}</option>";
    }
    ?>

图:图片 13

<a href="zym.php">查看信息</a>
<a href="ddrr.php" onclick="return confirm('确定要退出此帐号?')">注销登入</a>
</body>
</html>

图片 14

图片 15

 

 

然后来写处理页面:

</table>

</body>
</html>

图片 16

<?php
session_start();
//存储数据

if(empty($_SESSION["zhang"]))
{
  header("location:ddrr.php");
  //防止输入网址进入
  exit;
}
$zhang = $_SESSION["zhang"];
include ("../db.class.php");
$db = new db();
$shaoyou = "select * from firend WHERE me = '{$zhang}'";
$ahaoyou = $db->Query($shaoyou);
?>

 

查找的条件即是只查自己的好友或者是all的所有人

图片 17

<form action="fbcl.php" method="post">
<div>&nbsp;接收人:&nbsp;
  <select name="shou">
    <option value="all">所有</option>

图片 18

正常的处理登入的页面只不过把账号存了一下session

登入上进入主页面

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>无标题文档</title>
</head>
<body>
<h1>留言板</h1>
<div><a href="fbym.php">发布信息</a></div>
<div><a href="ddrr.php" onclick=" return confirm('注销当前用户?')">注销登入</a></div>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td>发件人</td>
    <td>收件人</td>
    <td>发布时间</td>
    <td>内容</td>
  </tr>

所以 登入小明的帐号

图片 19

 

再来是主页面了:

还要注意一点便是要把调用的db设为全局变量

上图:图片 20

图片 21

<?php
function aname($zhang)
{
global $db;
//设置全局变量!
if($zhang == "all")
{
//如果接收到的是all,显示:
return "所有人";

}
else
{
//如果是自己的,根据帐号查name
$sql = "select name from yuangong WHERE zhang ='{$zhang}' ";
$arr = $db->Query($sql);
//二维数组
return $arr[0][0];
}
}
?>
 <?php
  session_start();
  //存储数据

  if(empty($_SESSION["zhang"]))
  {
    header("location:ddrr.php");
    //防止输入网址进入
    exit;
  }
  $zhang = $_SESSION["zhang"];
  include ("../db.class.php");
  $db = new db();
  $sql = "select name from yuangong WHERE zhang = '{$zhang}'";
  $attr = $db->Query($sql);
  //取到登入的name
  echo "<h5>欢迎你:{$attr[0][0]}</h5>";
  //输出登入的name


  $sql = "select * from liuyan WHERE shou = '{$zhang}' or shou = 'all' ORDER BY times DESC ";
  //条件!!我只看自己或所有人的
  $arr = $db->Query($sql);
      foreach ($arr as $v){
        $shou = aname($v[2]);
        $fa = aname($v[1]);
        //用方法
      echo "<tr>
    <td>{$fa}</td>
    <td>{$shou}</td>
    <td>{$v[3]}</td>
    <td>{$v[4]}</td>
  </tr>";
  }
  //返回姓名
  function aname($zhang)
  {
    global $db;
    //设置全局变量!
  if($zhang == "all")
  {
    //如果接收到的是all,显示:
    return "所有人";

  }
  else
    {
      //如果是自己的,根据帐号查name
      $sql = "select name from yuangong WHERE zhang ='{$zhang}' ";
      $arr = $db->Query($sql);
      //二维数组
      return $arr[0][0];
    }
  }
  ?>

 

员工表,留言表,好友表

最后就是发布信息的处理页面:

 

图片 22

图片 23

 图:图片 24

 

图片 25

 

 

图片 26

 

 

 

  </select></div>
<br/>
<div>留言内容:&nbsp;<input type="text" name="lynr"/></div>
<br/>
<input type="submit" value="发送"/>
<input type="reset" value="清空"/>
</form>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>无标题文档</title>
</head>
<body>
<h1>发布信息</h1>

 

 

图片 27

 没错,他收到了小花的这条留言

 

图片 28

 

 

图片 29

发布信息页面:

<?php
session_start();
$uid = $_SESSION["zhang"];

include("../db.class.php");
$db = new db();

$jsr = $_POST["shou"];
$neirong = $_POST["lynr"];
$sj = date("Y-m-d H:i:s");

$sql = "insert into liuyan values('','{$uid}','{$jsr}','{$sj}','{$neirong}',0)";

if($db->Query($sql,0))
{
  header("location:zym.php");
}
else
{
  echo "发布失败!";
}

 

 

留言板需要发布信息:

首先造一个登入页面:

 

<?php
session_start();
//session存储数据

include ("db.class.php");
//引用类
$db = new db();
//造方法
$zhang = $_POST["zhang"];
$mi = $_POST["mi"];
$sql = "select mi from yuangong WHERE zhang = '{$zhang}'";
$arr = $db->Query($sql);
if(!empty($mi)&&$mi = $arr &&!empty($zhang))
{
  $_SESSION["zhang"] = $zhang;
  //即将跳转页面之前,把帐号存到session里面
  header("location:zym.php");
}
else
{
  echo "登入失败了";
}
?>

图片 30

我用小花的账号给小明发一条留言:

图片 31

 

 

版权声明:本文由韦德娱乐1946_韦德娱乐1946网页版|韦德国际1946官网发布于网络编程,转载请注明出处:PHP制作留言板,php写留言板